JAK DZIAŁAMY?

FUNDUSZ GRANTOWY

Projekty dofinansowane w ramach Funduszu będą odpowiadały na faktyczne potrzeby (inicjatywa jest oddolna). Biznes nie pełni wyłącznie roli donatora (sponsoringu), samorząd – przyznającego środki publiczne, a organizacja – wykonującego zadanie. Uczestnicy projekty dzielą się wiedzą, wymieniają doświadczenia. W ten sposób chcemy powiększać kapitał społeczny i tworzyć dialog w Regionie.

Fundusz uruchomiony zostanie w III kwartale 2014. Następnie organizowane będą cykliczne (kwartalne) edycje konkursów, zgodnie z regulaminem. Beneficjentami Funduszu będą partnerstwa międzysektorowe z całego Regionu. Donatorami Funduszu będą przede wszystkim największe firmy działające na terenie Pomorza – Grupa LOTOS SA, Grupa ENERGA, Polpharma SA. Jednocześnie, Fundusz nie wyklucza udziału firm z sektora MSP i innych dużych przedsiębiorstw.

Fundusz będzie funkcjonował w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Radę Programową Forum. Fundusz będzie podzielony na linie priorytetowe wg uznania Partnerów projektu, adekwatnie do potrzeb i kierunków rozwoju Regionu.

KONFERENCJA I FORUM INICJOWANIA ROZWOJU

Forum ma być wydarzeniem niestandardowym w skali Pomorza, jak i całego kraju. Ma stanowić platformę dla inicjowania współpracy międzysektorowej, edukacji oraz upowszechniania dobrych praktyk w tym zakresie. Forum ma być wydarzeniem inaugurującym, jak i podsumowującym ogrom pracy wkładany przez biznes, samorząd i organizacje pozarządowe w kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza. Forum ma być także platformą wymiany myśli i doświadczeń w zakresie tematów ważnych dla regionu, a w szczególności społeczności lokalnych i formą wypracowywania konstruktywnych, praktycznych rozwiązań.

Uczestnicy rekrutowani będą z terenu całego regionu. Promocja i komunikacja wydarzenia ukierunkowana będzie na organizacje, instytucje i firmy z Pomorza, aby wychodzić w głąb regionu i upowszechniać dobre praktyki, na całym jego terenie.

Podczas wydarzenia przekażemy informacje dotyczące przyznawania środków finansowych w ramach Funduszu Grantowego oraz poinformujemy o harmonogramie form doskonalących dla partnerstw międzysektorowych oraz przedstawicieli poszczególnych sektorów.

FORMY DOSKONALĄCE (SZKOLENIOWO-DORADCZE)

Formy doskonalące będą się odbywać na terenie całego Regionu, w okresie III-IV kwartał 2014. Uczestnikami szkoleń i warsztatów będą partnerstwa międzysektorowe (biznes, samorząd, NGO) z całego Regionu oraz przedstawiciele poszczególnych sektorów, w zależności od oferowanego szkolenia/warsztatu.

Warsztaty będą realizowane na terenie całego Regionu, pomiędzy kolejnymi edycjami Forum i konkursami grantowymi. Szkolenia i warsztaty będą miały charakter przygotowania do kolejnych rund aplikacyjnych funduszu grantowego – Funduszu Inicjowania Rozwoju. Formy doskonalące będą miały za zadanie zwiększanie jakości projektów partnerskich. Będą miały także charakter rekrutacyjny do kolejnych edycji Forum.


pozyczki online