top of page

REGULAMIN UCZESTNICTWA

11 Forum Inicjowania Rozwoju
 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem wydarzenia pn.: „11 FORUM INICJOWANIA ROZWOJU. FORUM WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO”, zwanego dalej „Forum​” jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation ​ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 11A lok. 1A, 80-252 Gdańsk. NIP: 9571059793, zwana dalej „​Organizatorem​”.

2. Forum odbywa się w formule hybrydowej:

   a) Online - w serwisie youtube, na kanale fundacji
   b) Olivia Centre, Olivia Sky Club, 80-309 Gdańsk
   c)W salach warsztatowych na terenie Olivia Centre:
      1. Olivia Gate, siedziba GFKM, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
      2. Olivia Gate, sala O4 Flow, 1 piętro, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
      3. Olivia Star, sala Las/Park, 32 piętro, Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk

3. Udział w Forum dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do uczestnictwa będzie bezpłatny.

4. Liczba miejsc ​ na Forum jest ​ograniczona.

5. Uczestnik może wziąć udział:

   a) w całym wydarzeniu,

   b) tylko w warsztatach, do wybrania jedna z trzech opcji.

Uzależnione jest to od miejsca rejestracji, liczby miejsc i list obecności.

6. Wzięcie udziału w Forum oznacza zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.

7. Osoby biorące udział w Forum w dalszej części Regulaminu zwane są ​ „Uczestnikami​ ”.  Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą konfeo prawidłowo zarejestrowały się na Forum do dnia wskazanego w serwisie rejestracyjnym.

8. Regulamin skierowany jest do każdej osoby uczestniczącej w Forum w trakcie jego trwania.

Osoby biorące udział w Forum, w trakcie jego trwania obowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień w nim zawartych. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się z poszanowaniem innych uczestników, a w szczególności ​ przestrzegać postanowień Regulaminu Forum oraz przepisów prawa, jak również stosować się do poleceń Organizatora.

9. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Forum poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników uregulowanie ich praw i obowiązków oraz zasady organizacyjne.

10. Poprzez „​Rejestrację” należy rozumieć zgodę Organizatora na uczestnictwo w Forum. Pozytywnie przebyta rejestracja w trybie online i stacjonarnym w Olivia Centre, Olivia Sky Club, 80-309 Gdańsk, oznacza też wypełnienie i podpisanie Oświadczenia uczestnictwa przez Uczestnika.


 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA
 

1. Rejestracja uczestnictwa​ na Forum trwa od 13 października 2022 roku do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 04 listopada 2022 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia (lub wydłużenia) rejestracji bez podania przyczyny.

2. Rejestracja uczestnictwa odbywa się on-line ​w serwisie internetowym (konfeo).

4. Zakres działania konfeo obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji, Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.

5. W celu poprawnej rejestracji w konfeo Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wskazane pola.

6. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.

7. Kończąc rejestrację, Uczestnik składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją wydarzenia.

8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w Forum. Może też być potrzebne potwierdzenie organizatora.


 

§3

ZASADY ORGANIZACYJNE

 

1. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora.

2. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, w tym w szczególności bezpieczeństwa danych i wizerunku innych uczestników, a w szczególności ​ przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych, przepisów dot. COVID 19 obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Forum.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się uczestników wirusem COVID 19. 

3. ​ Biorąc udział w Forum, Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego ​ w związku z realizacją Forum oraz przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Forum. Wizerunek Uczestnika, który został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika oficjalnym partnerom oraz sponsorom.

4. Uczestnicy nie mogą nagrywać i upubliczniać wizerunku innych uczestników Forum.


 

§4

DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych jest ​ Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 11A lok. 1A, 80-252 Gdańsk (dalej zwana „Administratorem”) wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000393420, NIP: 9571059793 REGON: 221509149. Kontakt: adres e-mail ​ kontakt@upfoundation.pl​ .

2. Dane osobowe Uczestnika, zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Forum, zebrane przez Organizatora, przetwarzane są w celu przeprowadzenia Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zgodnie z brzmieniem odrębnych umów wiążących Organizatora z podmiotami wspierającymi tj. partnerzy, sponsorzy.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem uczestnictwa w Forum i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Nie podanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w wydarzeniu, realizacji obowiązków, którym podlega Organizator, a także realizacji ewentualnych reklamacji. Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie​  

6. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących stanu zdrowia (wyłącznie w zakresie prawidłowej realizacji procedur opisanych powyżej) w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a, c, h oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W FORUM


 

Uczestnik Forum może zrezygnować z udziału. Rezygnacji można dokonać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość z adresu poczty e-mail podanego przy dokonywaniu zapisu udziału w Konferencji, na adres e-mail: ​ kontakt@upfoundation.pl

 

§6

REKLAMACJE


 

1. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail:

kontakt@upfoundation.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dni po zakończeniu Forum. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) wskazanie Forum której reklamacja dotyczy;

b) oznaczenie Uczestnika – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,

c) przedmiot reklamacji,

d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.


 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego online (konfeo) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i programu wydarzenia, w każdym momencie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.forumrozwoju.org.pl. Uczestnikom nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora: www.forumrozwoju.org.pl.

4. Oficjalny program dostępny jest m.in. na stronie ​ www.forumrozwoju.org.pl

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody, połączenia internetowego, prądu w wyniku, której nastąpi przerwanie Forum.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, decyzje podejmuje Organizator oraz stosuje się odpowiednie przepisy Prawa.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rejestracji na Forum.

bottom of page